Rukovodstvo kluba i nosioci aktivnosti su:

Predrag Jovanović – Predsednik kluba

Celokupnim radom kluba rukovodi Upravni Odbor koji čine:

  1. Predrag Jovanović
  2. Didić Dimitrije
  3. Božinović Marko
  4. Radoman Radivoje
  5. Ćirić Dejan
  6. Tošić Igor
  7. Nikolić Milan

Poslove sekretara obavlja Radoman Jovana, dok je za odnose sa javnošću zadužen Didić Dimtrije.