Sportska škola plivanja namenjena je deci koja su uspešno savladala obuku plivanja i dalje rade na usavršavanju plivačkih tehnika u cilju fizičkog razvoja kao i starijim uzrastima u cilju savladavanja plivačkih tehnika, pravilnog razvoja i unapređenja fizičke kondicije.

Sportska škola plivanja se izvodi kroz sledeće faze: kategorizacija plivača testiranjem plivačkih sposobnosti, razvrstavanje plivača po grupama na osnovu izvršene kategorizacije, savladavanje plivačkih tehnika (kraul, prsno, leđno), rad na usavršavanju svih tehnika kroz trenažni proces. Priprema za proveru savladanosti plivačkih tehnika (polaganje pred komisijom i dodela diploma) i prelazak u takmičarske selekcije.

Sportska škola plivanja služi i za identifikaciju talenata. Standarizovati proceduru za rano otkrivanje dece koja imaju genetske predispozicije za takmičarsko bavljenje plivanjem:
1) Nasledne osobine ( morfološki status roditelja, da li su bili
plivači, da li su neplivači i slično)

2) Antropološki status (visina tela, težina tela, raspon ruku,
dužina stopala, dužina šake, debljina kožnog nabora, vitalni
kapacite pluća i sl.

3) Specifični testovi u vodi mogu se realizovati tokom trajanja
škole plivanja (test klizanja po vodi i test plovnosti)

4) Nivo kognitivnih sposobnosti ( posebno brzina usvajanja
motoričkih veština i navika)

5) Tokom trajanja Sportske škole plivanja kontinuirano pratiti
brzinu rasta rezultata.

Termini treninga za ovu grupu su svakog radnog dana od 17:30 do 18:15h i od 18:15 do 19:00h, a subotom od 8:00h do 8:45h. Trener koji je zadužen za rad sa decom u ovoj grupi je Didić Dimitrije.

Ja grupa